Politika privatnosti

UVODNE ODREDBE

RIVER MEDIA d.o.o. Beograd, sa registrovanim sedištem na adresi Bulevar kralja Aleksandra 18, Beograd-Vračar, Republika Srbija, kao izdavač UNA portala (u daljem tekstu: UNA ili Rukovalac) obradu podataka o ličnosti uzima vrlo ozbiljno i odlučno je u nameri da postigne celovitu usklađenost sa svim pravnim obavezama s tim u vezi, uključujući ali ne ograničavajući se samo na Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018, u daljem tekstu: ZZPL).

Ova Politika sadrži detaljan prikaz aktivnosti u vezi sa obradom podataka o ličnosti koje organizuje i sprovodi UNA kao Rukovalac, ali i sve informacije od značaja za lica čiji se podaci obrađuju.

OSNOVNI PODACI O UNA

UNA je društvo sa ograničenom odgovornošću registrovano za obavljanje pretežne delatnosti proizvodnje i emitovanja televizijskog programa na teritoriji Republike Srbije. Kako bi uspela da održi najviši nivo profesionalizma u informisanju građana i pružanju drugih usluga svojim klijentima, UNA zapošljava određeni broj ljudi različitih profila, angažuje i dolazi u kontakt sa velikim brojem saradnika i drugih lica, što zahteva razmenu i obradu različitih informacija, kao i obradu podataka o ličnosti fizičkih lica.

UNA prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti zaposlenih, lica angažovanih po osnovu autorskih ugovora, menadžerskih ugovora i ugovora o delu, lica angažovanih preko agencija za zapošljavanje, lica koja su u srodstvu sa zaposlenima, tj. o osiguranim licima-članovima porodice zaposlenog kod UNA, kandidata za zaposlenje ili lica koja nude neki drugi vid saradnje, ali i podatke svojih klijenata koji su potpisnici Ugovora o oglašavanju, distribuciji sadržaja ili drugih ugovora o saradnji. Pored navedenih podataka o ličnosti, UNA obrađuje i podatke o ličnosti gostiju u svojim emisijama, sagovornika ili njihovih predstavnika i sl. kao i učesnika i dobitnika nagradnih igara ili kvizova koje UNA organizuje.

Osim toga, UNA prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti koji mogu biti sadržani u video zapisu nadzornih kamera na ulazu u poslovne prostorije.

Takođe, prilikom posete internet portalu UNA može doći do obrade podataka o ličnosti posetioca internet stranica. UNA koristi i moderne kanale komunikacije sa javnošću, kao što su Facebook i Instagram stranice, Linkedin, i sl. UNA registrovanim korisnicima dostavlja i newslettere o najnovijim ponudama i vestima. U određenoj meri, podaci o ličnosti se mogu pronaći i u takvim vidovima komunikacije.

UNA u delovima koji slede daje detaljan prikaz koje vrste podataka o ličnosti obrađuje, kategorije lica na koje se podaci odnose, pravni osnov i svrhu obrade, kao i prava lica na koje se podaci odnose.

ZNAČENJE POJEDINIH IZRAZA

Za potrebe ove Politike pojedini izrazi imaju sledeće značenje:

1. Podatak o ličnosti (Podaci) podrazumevaju svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet pomoću takvog podatka određen ili odrediv, posredno ili neposredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta;

2. Posebne kategorije podataka o ličnosti (naročito osetljivi podaci o ličnosti), podaci koji otkrivaju rasno ili etničko poreklo, nacionalnu pripadnost, političko, versko ili filozofsko uverenje, članstvo u sindikatu, kao i podaci o zdravstvenom stanju,  genetski podaci, biometrijski podaci koji služe za jedinstvenu identifikaciju lica, podaci koji se tiču upisa i brisanja podataka iz kaznene evidencije, podaci iz prekršajne evidencije koja se vodi na osnovu zakona koji reguliše prekršaje, podaci iz evidencije o izrečenim vaspitnim merama i kazni maloletničkog zatvora;

3. Lice na koje se Podaci odnose podrazumeva fizičko lice čiji se Podaci o ličnosti obrađuju;

4. Rukovalac podrazumeva UNA, budući da UNA odrađuje svrhu i način obrade Podataka o ličnosti;

5. Obrađivač obuhvata fizičko ili pravno lice koje obrađuje Podatke o ličnosti u ime Rukovaoca;

6. Obrada Podataka o ličnosti (Obrada) predstavlja svaku radnju koja se vrši sa Podacima o ličnosti kao što su prikupljanje, prosleđivanje, čuvanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje);

7. Primalac podataka je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti kome su podaci o ličnosti otkriveni, bez obzira da li se radi o trećoj strani ili ne, osim ako se radi o organima javne vlasti koji u skladu sa zakonom primaju podatak o ličnosti u okviru istraživanja određenog slučaja i koji obrađuju ovaj podatak u skladu sa pravilima o zaštiti podataka o ličnosti koja se odnose na svrhu obrade;

8. Treća strana je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti, koji nije lice na koje se podaci odnose, rukovalac ili obrađivač, niti lice koje je ovlašćeno da obrađuje podatke o ličnosti, a koje se nalazi pod neposrednim nadzorom rukovaoca ili obrađivača;

9. Poverenik podrazumeva Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Svi ostali izrazi koji nisu izričito obuhvaćeni ovim delom, ali se pominju u Politici imaju isto značenje kao u ZZPL. U slučaju razlikovanja u značenju izraza definisanih ovom Politikom i ZZPL, zakonske definicije će imati jaču snagu.

NAČELA OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI

Rukovalac je dužan da poštuje sva načela Obrade Podataka o ličnosti propisana u ZZPL, odnosno:

Svaka Obrada mora biti zakonita, pravična i transparentna u odnosu na Lice na koje se Podaci odnose (zakonitost, pravičnost i transparentnost), što, između ostalog, podrazumeva i sledeće:

· svaka Obrada je zasnovana na odgovarajućem pravnom osnovu za obradu (zavisno od svrhe obrade i kategorije Lica na koje se Podaci odnose),

· Rukovalac prikuplja i obrađuje Podatke o ličnosti na pošten i pravičan način, odnosno način kojim se poštuju prava Lica na koje se Podaci odnose, ali i obaveze propisane ZZPL,

· sva Lica na koja se Podaci odnose su prethodno potpuno obaveštena o svim značajnim aspektima Obrade na jednostavnom i razumljivom jeziku, kao i da je ova Politika objavljena i dostupana svim Licima na koja se Podaci odnose. Rukovalac je uvek spreman da pruži sve informacije koje su od značaja za Lice na koje se Podaci odnose;

· Podaci o ličnosti se prikupljaju i obrađuju za konkretnu, precizno određenu svrhu, koja je opravdana i zakonita (jasna vezanost Obrade za svrhu);

· Podaci o ličnosti se obrađuju samo u meri u kojoj je to neophodno da se konkretna svrha ostvari (minimizacija Obrade u kontekstu svrhe);

· Prikupljeni Podaci o ličnosti koji se obrađuju moraju biti tačni (onako kako su pribavljeni od Lica na koje se Podaci odnose) i, ako je to neophodno, ažurirani (tačnost Podataka);

· Podaci o ličnosti se čuvaju samo u vremenskom periodu neophodnom da se konkretna svrha ostvari (ograničenje čuvanja Podataka);

· Obrada se sprovodi na takav način da obezbeđuje adekvatan stepen zaštite Podataka, pre svega od neovlašćene i nezakonite Obrade, slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primenom odgovarajućih organizacionih, kadrovskih i tehničkih mera (zaštita integriteta i poverljivosti Podataka).

VRSTE PODATAKA O LIČNOSTI I KATEGORIJE LICA ČIJI SE PODACI OBRAĐUJU

Rukovalac, u zavisnosti od kategorije Lica na koje se Podaci odnose, obrađuje sledeće vrste Podatka o ličnosti:

Od zaposlenih (radno angažovanih), prikupljaju se i obrađuju Podaci o ličnosti koji su propisani domaćom regulativom kojom je regulisana oblast radnog prava, uključujući ali ne ograničavajući se na Zakon o radu, Zakon o evidencijama u oblasti rada i Zakon o obaveznom socijalnom osiguranju. Ova vrsta Obrade neophodna je u cilju poštovanja pravnih obaveza Rukovaoca u smislu čl. 12 st. 1 tačka 3) ZZPL i izvršenja ugovora čl. 12 st.1 tačka 2) ZZPL. Osim toga, od zaposlenih se mogu prikupljati i obrađivati i Podaci o ličnosti koji su neophodni zarad ostvarivanja prava i uživanja različitih pogodnosti (izrada ID kartice, kupovina putem administrativne zabrane, fitpass kartice, i slično) kao što su ime i prezime, kontakt podaci i sl. Ova Obrada vrši se isključivo na osnovu informisanog pristanka zaposlenog, kao Lica na koje se Podaci odnose u smislu čl. 12. st. 1 tačka 1) ZZPL ili na zahtev Lica na koje se Podaci odnose u smislu čl. 12 st. 1 tačka 2) istog zakona;

Od direktora i zakonskih zastupnika UNA prikupljaju se i obrađuju Podaci o ličnosti koji su neophodni za zaključenje ugovora sa UNA. Ova Obrada neophodna je za izvršenje ugovora zaključenog sa Licem na koje se Podaci odnose u smislu čl. 12. st. 1 tačka 2) ZZPL;

Od kandidata za zaposlenje, prikupljaju se i obrađuju Podaci o ličnosti koji se nalaze u radnoj biografiji, kao što su ime i prezime, kontakt podaci poput broja telefona, e-mail adrese, itd. Ova vrsta Obrada vrši se na osnovu informisanog pristanka Lica na koje se Podaci odnose u smislu čl. 12. st. 1 tačka 1) ZZPL ili na zahtev Lica na koje se Podaci odnose u smislu čl. 12 st. 1 tačka 2) istog zakona;

Od lica angažovanih po osnovu autorskih ugovora, ugovora o delu, i sl. Prikupljaju se i obrađuju Podaci o ličnosti neophodni za zaključenje ugovora, kao što su ime i prezime, JMBG, adresa prebivališta, i ostali podaci koji su neophodni za zaključenje navedenih ugovora. Ova vrsta Obrade je neophodna zarad mogućnosti zaključenja i izvršenja navedenog ugovora, a u skladu sa odredbom čl. 12. st. 1 tačka 2) ZZLP;

Od lica koja stupaju u ugovorni odnos sa UNA, fizička lica, preduzetnici, zastupnici pravnih lica obrađuju se Podaci o ličnosti koji su neophodni za zaključenje i izvršenje tih ugovora sa UNA. Ovi Podaci prikupljaju se i obrađuju na zahtev lica pre zaključenja ugovora u skladu sa čl. 12. st. 1 tačka 2) ZZPL, odnosno u cilju izvršenja ugovora, kao i poštovanja pravnih obaveza Rukovaoca u smislu čl. 12. st. 1 tačka 3) ZZPL;

Od članova uže porodice zaposlenih (supružnika i dece), prikupljaju se Podaci o ličnosti, kao što su ime i prezime, JMBG, adresa, i svi drugi Podaci o ličnosti koji se prikupljaju i obrađuju za potrebe zdravstvenog osiguranja članova porodice zaposlenih, a sve u skladu sa domaćim propisima. Ova vrsta Obrade neophodna je u cilju poštovanja pravnih obaveza Rukovaoca u smislu čl. 12 st. 1 tačka 3) ZZPL. Osim toga, od dece zaposlenih prikupljaju se i obrađuju Podaci koji su neophodni za organizovanje dodele novogodišnjih paketića, pri čemu je pravni osnov za ovaj vid Obrade Podataka o ličnosti informisani pristanak zaposlenog, kao zakonskog staratelja deteta čiji se Podaci obrađuju u smislu člana 12 stav 1. tačka 1) i člana 16 ZZPL;

Od gostiju u emisijama, sagovornika i njihovih predstavnika, prikupljaju se i obrađuju Podaci kao što su ime i prezime, broj telefona, e-mail adresa, fotografije, video zapis lika i glas, kao i druge Podatke koje to lice o sebi podeli. Ovi Podaci se prikupljaju i obrađuju zarad mogućnosti identifikovanja učesnika u emisijama kako bi se ispunila obaveza potpunog i istinitog informisanja javnosti, a u skladu sa članom 88 ZZPL. Ovi Podaci se prikupljaju i obrađuju po osnovu informisanog pristanka Lica na koje se Podaci odnose u smislu čl. 12. st. 1 tačka 1), i čl.12. st. 1 tačka 5) ZZPL;

Od posetilaca internet portala UNA i pratioca društvenih mreža prikupljaju se i obrađuju Podaci o ličnosti kao što su ime i prezime, korisničko ime i sl. Pravni osnov za ovaj vid Obrade Podataka o ličnosti je informisani pristanak Lica na koje se Podaci odnose u smislu člana 12 stav 1. tačka 1) ZZPL;

Od učesnika nagradnih igara, kvizova, javnog obećanja nagrade koje organizuje UNA, prikupljaju se i obrađuju Podaci o ličnosti kao što su ime i prezime, broj telefona, grad i sl, dok se od dobitnika/pobednika prikuplja i adresa ukoliko se poklon/nagrada šalje poštom, odnosno e-mail ukoliko se šalje kao vaučer. Ostali Podaci kao što je JMBG i sl., prikupljaju se u slučaju da je potrebno platiti porez na nagradu koji je propisan merodavnim zakonom. Pravni osnov za ovaj vid Obrade Podataka o ličnosti je informisani pristanak Lica na koje se Podaci odnose u smislu čl. 12. st. 1 tačka 1) i čl. 15 ZZPL, kao i poštovanje pravnih obaveza Rukovaoca u smislu čl. 12 st. 1 tačka 3) ZZPL;

Od posetilaca UNA i događaja koje UNA organizuje, prikupljaju se i obrađuju Podaci o ličnosti kao što su ime i prezime, broj lične karte, naziv kompanije posetioca, mali adresa, foto ili video zapis koji može da sadrži Podatke o ličnosti (sliku Lica na koje se Podaci odnose). Pravni osnov za ovaj vid Obrade Podataka o ličnosti je informisani pristanak Lica na koje se Podaci odnose u smislu člana 12. stav 1. tačka 1) ZZPL;

Od lica koja komuniciraju ili stupaju u kontakt sa UNA, prikupljaju se i obrađuju  ime i prezime i druge Podatke koje Lice na koje se Podaci odnose podeli sa UNA. Pravni osnov za ovaj vid Obrade Podataka o ličnosti je informisani pristanak Lica na koje se Podaci odnose u smislu člana 12 stav 1 tačka 1) ZZPL;

Od lica snimljenog video nadzorom, prikupljaju se i obrađuju fotografije i video zapisi na osnovu kojih se može identifikovati Lice na koje se Podaci odnose. Pravni osnov za ovaj vid Obrade je legitimni interes Rukovaoca u smislu člana 12 stav 1 tačka 6) ZZPL;

OBAVEZA VOĐENJA EVIDENCIJE

UNA kao Rukovalac formira i vodi evidencije radnji obrade u skladu sa članom 47 ZZPL.

NAČIN OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI I RADNJE OBRADE

Način prikupljanja Podataka o ličnosti, kao i radnje Obrade, zavise od određene svrhe za koju se Podaci prikupljaju.

Najčešće se Podaci prikupljaju direktno od Lica na koje se isti odnose (npr. prilikom angažovanja lica na različite pozicije u okviru UNA, zahteva za saradnju, zaključenja različitih vrsta ugovora , učešća različitih gostiju u emisijama UNA, prilikom pružanja bilo koje druge usluge koje Rukovalac pruža, preko društvenih mreža, putem e-mail-a, itd.). Ako se Podaci prikupljaju indirektno, ovakva Obrada vrši se u skladu sa članom 24 ZZPL.

UNA obavlja sledeće radnje Obrade: prikupljanje, beleženje, strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, upotreba, brisanje, kao i druge radnje Obrade koje su neophodne za ostvarivanje određene svrhe navedene ovim Pravilnikom, za koju se Podaci prikupljaju.

SVRHA OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI

 UNA koristi Podatke o ličnosti u sledeće svrhe:

Ispunjavanje pravnih obaveza u meri u kojoj je to propisano (u vezi sa zaposlenima u UNA, članovima uže porodice zaposlenih za potrebe osiguranja, dobitnicima nagradnih igara i drugim Licima na koja se Podaci odnose u obimu propisanom zakonom i drugim pravnim aktima);

Pripremanje, zaključivanje i ispunjenje ugovora (vezano za kandidate za zapošljavanje, autore angažovane po osnovu ugovora o autorskom delu, kao i sva druga lica koja zaključuju bilo koje ugovore sa UNA neposredno ili kao zastupnici/predstavnici);

Obavljanje registrovane delatnosti, proizvodnje i emitovanja televizijskog programa (vezano za goste emisija, oglašavanje i sl.);

U svrhu fizičke zaštite poslovne imovine, poslovnog prostora i čuvanja sigurnog okruženja za zaposlene, na način da su zaštićena osnovna prava Lica na koja se Podaci odnose (video nadzor, identifikacija itd.);

Komunikacije sa Licem na koje se Podaci odnose na njegov zahtev (lica koja na bilo koji način stupaju u kontakt sa UNA, putem e-pošte, internet portala, poziva, učešćem u nagradnoj igri itd.);

Analize Podataka (koja se odnosi na sve Podatke o licima koja koriste portal UNA, Facebook stranicu, Instagram i sve druge kanale komunikacije sa javnošću Rukovaoca.);

Pružanja različitih pogodnosti i usluga zaposlenima i drugim radno angažovanim licima (taxi prevoz, mogućnost plaćanja na rate, paketići za decu i sl.);

Poboljšanja aktivnosti i poslovanja UNA, na osnovu povratnih informacija (u vezi sa Licima na koja se Podaci odnose osim zaposlenih i kandidata za zapošljavanje);

Slanja informacija o aktivnostima UNA (Newsletter i drugi slični info i promo materijali - za fizička lica i zastupnike/predstavnike pravnih lica koja za ovu svrhu pružaju informisani pristanak).

PRAVNI OSNOV

 UNA prikuplja i obrađuje Podatke o ličnosti samo pod uslovom da se takvo prikupljanje i Obrada Podataka zasniva na odgovarajućem pravnom osnovu. U zavisnosti od svrhe za koju se Podaci prikupljaju i kategorije Lica na koje se Podaci odnose Obrada Podataka o ličnosti vrši se na osnovu:

Informisanog pristanka Lica na koje se Podaci odnose (član 12 stav 1 tačka 1 ZZPL), uz prethodno obaveštenje Lica na koje se Podaci odnose o svim bitnim aspektima Obrade. Pristanak Lica na koje se Podaci odnose je dobrovoljan, izričit, informisan i nedvosmislen i može se povući u bilo kom trenutku. Povlačenje dovodi do prekida bilo koje dalje radnje Obrade, s tim da Obrada Podataka izvršena pre povlačenja saglasnosti smatra se zakonitom;

Poštovanja pravnih obaveza Rukovaoca (član 12 stav 1 tačka 3 ZZPL) UNA se, kao privredno društvo, pridržava svih propisa u cilju ispunjenja svojih pravnih obaveza, uključujući tu propise iz oblasti rada i socijalnog osiguranja, kao i propise iz oblasti poreskog prava i dr. UNA obrađuje Podatke o ličnosti u tu svrhu, isključivo u obimu potrebnom za ispunjenje tih obaveza, pod uslovom da preduzme sve neophodne mere kako bi pristup Podacima o ličnosti bio omogućen samo ovlašćenim licima i državnim organima;

Izvršenja ugovora, tj. za preduzimanje radnji pre zaključenja ugovora (član 12 stav 1 tačka 2 ZZPL), samo u obimu neophodnom za tu svrhu;

Zaštite legitimnog interesa UNA ili legitimnog interesa trećih lica (član 12 stav 1 tačka 6 ZZPL) UNA, samo izuzetno, obrađuje Podatke o ličnosti radi ostvarivanja legitimnog interesa kao što je fizička zaštita poslovne imovine, poslovnog prostora i čuvanja sigurnog okruženja za zaposlene i sl., ali na način da su zaštićena osnovna prava Lica na koja se Podaci odnose (video nadzor, identifikacija itd.).

OBRAĐIVAČI, PRIMAOCI, KORISNICI PODATAKA I OSTALA LICA

Podaci o ličnosti koji UNA prikuplja i obrađuje mogu biti podeljeni sa:

1. Nadležnim državnim organima i službama;

2. Kompanijama koji održavaju informacione sisteme UNA;

3. Agencijama za ispitivanje tržišta/ javnog mnjenja;

4. Agencijama za zapošljavanje;

5. Osiguravajućim društvima;

6. Ugovornim partnerima UNA;

7. Kompanijama za fizičko obezbeđenje;

8. Kompanijama koje izrađuju softver za obradu podataka o ličnosti;

9. Hosting kompanije;

10. Druga fizička i pravna lica koja spadaju u kategoriju Obrađivača Podataka, primaoca Podataka ili korisnika Podataka, u skladu sa važećim zakonima i propisima;

Sva navedena lica su obavezna da implementiraju mere zaštite Podataka, u skladu sa važećim zakonima i uputstvima UNA.

Neka od navedenih lica koja mogu imati pristup Podacima o ličnosti spadaju u kategoriju Obrađivača. Rukovalac je dužan da ima zaključene ugovore sa svim Obrađivačima Podataka o ličnosti u cilju poštovanja ZZPL. Rukovalac ostaje odgovoran za sve radnje Obrade Podataka koje su poverene Obrađivačima.

Podaci o ličnosti mogu se podeliti sa državnim organima ako je to neophodno za ispunjenje pravnih obaveza UNA, pod uslovom da je korišćenje Podataka o ličnosti od strane državnih organa ograničeno na minimum potreban za ispunjavanje konkretnih pravnih zahteva.

Većinu radnji Obrade Podataka sprovode Obrađivači koji svoje poslovne aktivnosti obavljaju na lokacijama u Srbiji. Međutim, neke od radnji Obrade Podataka mogu pružiti i Obrađivači koji su inkorporirani i aktivni u EU ili trećim zemljama.

Transfer u takve zemlje se obavlja:

     1. Na osnovu odluke o adekvatnosti za zemlje EU / EEA zemlje u skladu sa članom 64 ZZPL. Prekogranični transfer u ove zemlje je slobodan (bez prethodnog odobrenja Poverenika) u skladu sa članom 64 stav 2 ZZPL;

     2. Na osnovu adekvatnih garancija u skladu sa članom 65 stav 2 tačka 2 ZZPL, tj. na osnovu sporazuma (Ugovori o prenosu podataka o ličnosti) koji uključuje standardne klauzule o zaštiti Podataka koje donosi Poverenik.

PRAVA LICA ČIJI SE PODACI OBRAĐUJU

 Licu čiji se podaci obrađuju zagarantovana su sledeća prava:

· Pravo na obaveštavanje o ličnim Podacima koji se obrađuju (član 23. ZZPL);

· Pravo pristupa Podacima o ličnosti koji se obrađuju, pravo Lica na koje se Podac odnose da podnese zahtev Rukovaocu kojim se informiše o tome da li se njegovi Podaci o ličnosti obrađuju i koja je svrha Obrade. U slučaju takvog zahteva, Rukovalac je dužan da besplatno dostavi kopiju Podataka o ličnosti koji su predmet Obrade u elektronskom obliku (član 26 ZZPL);

· Pravo na ispravku, pravo Lica na koja se Podaci odnose na ispravku njegovih/njenih netačnih ličnih Podataka bez odlaganja (član 29 ZZPL);

· Pravo na brisanje (pravo na zaborav), pravo Lica na koje se Podaci odnose da zahteva brisanje Podataka o ličnosti ako su uslovi iz člana 30 ZZPL ispunjeni;

· Pravo na ograničenje Obrade, pravo Lica na koje se Podacima odnose da zahteva ograničenje Obrade ako su uslovi iz člana 31 ZZPL ispunjeni;

· Pravo na prenosivost Podataka, pravo Lica na koje se Podaci odnose da primi njegove/njene Podatke o ličnosti, u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku kao i pravo da prenese Podatke drugom Rukovaocu (član 36. ZZPL);

· Pravo na prigovor, pravo Lica na koje se Podaci odnose da u svakom trenutku može da podnese prigovor na Obradu njegovih/njenih Podataka o ličnosti u skladu sa članom 37 ZZPL;

· Prava u vezi automatizovanog donošenja pojedinih odluka, uključujući profilisanje, pravo Lica na koje se Podaci odnose da se na njega ili nju ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane Obrade, uključujući i profilisanje u skladu sa članom 38. ZZPL;

· Pravo na obaveštavanje lica o povredi Podataka o ličnosti, pravo lica da bude obavešteno o povredi Podataka o ličnosti, ako ta povreda može da proizvede visok rizik po prava i slobode fizičkih lica u skladu sa članom 53 ZZPL;

· Pravo na obraćanje Povereniku;

· Ostala prava garantovana ZZPL.

LICE ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Lice na koje se Podaci o ličnosti odnose je ovlašćeno da se obrati Licu za zaštitu podataka o ličnosti, za sva pitanja vezana za obradu Podataka o ličnosti, uključujući ostvarivanje njegovih/njenih prava kako je objašnjeno ovom Politikom, slanjem Zahteva za ostvarivanje prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti koji obrazac je dostupan na internet strani I u poslovnim prostorijama UNA, na e-mail: zastitapodatakaolicnosti@una.rs  i/ili na adresu RIVER MEDIA doo Beograd, ul.  Bulevar kralja Aleksandra 18, Beograd-Vračar, Republika Srbija, sa naznakom „Zahtev za ostvarivanje prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti ”.

Lice za zaštitu Podataka o ličnosti će odgovoriti na upit Lica na koje se Podaci odnose što je ranije moguće zavisno od kompleksnosti, ali u roku ne dužem od 30 dana od dana prijema takvog upita.

 MERE ZAŠTITE PODATAKA O LIČNOSTI

UNA u kontekstu zaštite podataka o ličnosti pokriva sve neophodne aspekte zaštite podataka (organizacione, tehničke i personalne), uključujući tu i:

  1. kontrolu fizičkog pristupa sistemu gde se skladište podaci o ličnosti, odnosno fizičko obezbeđenje poslovne zgrade i poslovnih prostorija, snabdevenost alarmnim sistemima i video nadzorom, pojačano dodatnim merama fizičke zaštite za server koji se koristi za skladištenje podataka o ličnosti;

  2. kontrolu pristupa podacima, koja podrazumeva da pristup podacima imaju samo za to ovlašćena lica, i to u kontekstu ispunjavanja svojih obaveza (zakonskih ili ugovornih), primenom principa “Need to Know”, koji znači da su podaci potrebni za obavljanje poslova poverenih ugovorom ili zakonom, i pod kontrolom Lica za zaštitu podataka o ličnosti. Pristup elektronskim evidencijama podataka je obezbeđen unosom lozinke koja se sastoji od brojeva, velikih i malih slova i znakova, a koja se menja na  6 meseci

  3. kontrolu unosa podataka, koja podrazumeva da se unos podataka i njihovo pohranjivanje u IKT sisteme vrši pod nadzorom i kontrolom Lica za zaštitu podataka o ličnosti;

  4. druge mere zaštite, u odnosu na konkretne kategorije podataka o ličnosti. 

KONTAKT PODACI ORGANA NADLEŽNOG ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI U SRBIJI

Kontakt organa zaduženog za zaštitu Podataka o ličnosti u Republici Srbiji:

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Bulevar kralja Aleksandra 15

11120 Beograd

Srbija

Email: office@poverenik.rs

Telefon: +381 11 3408 900

Faks: +381 11 3343 379

Poverenik će pružiti Licu na koje se Podaci odnose sve bitne informacije koje se tiču njegovih prava propisanih ZZPL. 

ROK ČUVANJA PODATAKA

UNA obrađuje Podatke o ličnosti u vremenskom okviru koji je adekvatan za ispunjenje određene svrhe.

U slučaju da su Podaci o ličnosti prikupljeni na osnovu prethodno pribavljene saglasnosti, Podaci se brišu ili anonimiziraju bez odlaganja u roku ne dužem od 10 dana od povlačenja saglasnosti.

Podaci koji se obrađuju na osnovu zaključenog ugovora, čuvaju se u roku od 10 godina od dana izvršenja ugovora, odnosno prestanka važenja ugovora.

Podaci o ličnosti zaposlenih se čuvaju trajno u skladu sa obavezama iz zakona koji uređuje evidencije u oblasti rada.

Evidencija o kandidatima za zasnivanje radnog odnosa čuvaju se do završetka postupka selekcije zaposlenih i brišu se 10 dana po završetku istog.

Nakon završetka postupka selekcije Podaci o kandidatima se čuvaju samo ako kandidat, koji je obavešten o tome, pristane u smislu člana 12 stava 1 tačke 1) ZZPL da se njegovi Podaci čuvaju u svrhu ostvarivanja kontakta u slučaju buduće potrebe za zaposlenjem u periodu od 6 meseci.

Zapis video nadzora čuva se najmanje 30 dana, a nakon isteka tog roka briše se automatski, osim u izuzetnim slučajevima kada postoji legitimni interes UNA da se čuvaju u dužem periodu (ugrožena bezbednost, imovina UNA), a koji izuzetni slučajevi su propisani internim aktom UNA o video-nadzoru.

Podaci o dobitnicima nagradnih igara/kvizova/javnog obećanja nagrade koje organizuje UNA čuvaju se sve dok učesnik ne preuzme nagradu, nakon čega se brišu. U slučaju obaveze plaćanja poreza, Podaci o dobitnicima nagrada brišu se u roku od 3 godine od dana ispunjenja svih obaveza.

KONTAKT PODACI ORGANA NADLEŽNOG ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI U SRBIJI

Kontakt organa zaduženog za zaštitu Podataka o ličnosti u Republici Srbiji:

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd 11120

Tel: +38111 3408 900

Faks: +38111 3343 379

Email: office@poverenik.rs

Poverenik će pružiti Licu na koje se Podaci odnose sve bitne informacije koje se tiču njegovih prava propisanih ZZPL.

KOLAČIĆI

Platforma UNA koristi kolačiće. Kolačići su mali paketi Podataka uskladišteni na računaru (ili drugom uređaju koji Lice na koje se Podaci odnose koristi za pristup internetu).

Kolačići omogućavaju funkcionalnost internet stranice, i neki od njih čak prate i analiziraju ponašanje korisnika na internetu. Kolačići uobičajeno ne otkrivaju identitet korisnika. U slučaju da kolačić omogućava pristup identitetu korisnika, Kolačići se tretiraju kao bilo koji drugi Podaci o ličnosti, i zbog toga sve što je rečeno o Podacima o ličnosti se primenjuje na takve kolačiće.

Evropsko zakonodavstvo o telekomunikacijama, kao i srpsko (Zakon o elektronskim komunikacijama) omogućava korišćenje kolačića, pod uslovom da je korisnik (Lice na koje se Podaci odnose) na jasan i precizan način obavešten o svrsi prikupljanja i obrađivanja kolačića, i da je korisnik imao priliku da odbije takvo obrađivanje.

Uklanjanje kolačića je moguće promenom podešavanja u vašem internet pretraživaču (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera itd.). Sačuvani kolačići mogu biti uklonjeni, ali zavisno od vrste kolačića, takvo uklanjanje može potencijalno umanjiti funkcionalnost platforme.

ZAVRŠNE ODREDBE

Ova Politika stupa na snagu 8 dana od dana objavljivanja na internet strani UNA.

Ova Politika povremeno može biti menjana i dopunjavana, s tim što to ne sme ni na koji način umanjiti nivo pravne zaštite Lica na koje se Podaci odnose.

Sve eventualne izmene i dopune stupaju na snagu 8 dana od dana objavljivanja na internet strani UNA. Lice na koje se Podaci odnose biće obavešteno o svim bitnim izmenama ove Politike uobičajenim sredstvima.

 

Objavljeno na internet strani UNA dana 22. 11. 2022. godine.